Motion for hockey team "Traktor"
Team
Motion-design:
  • Philipp Pavlov
Sound:
  • Iliya Volkov
Manager:
  • Royalty
Producer:
  • Mosquito